Earn on the stock exchange crypto currency!


Object not found! / Online gambling and ethics

Simulations and Gaming Association och Digital Games Research association) internationella... On making good games – Using player virtue ethics and gameplay... Internationalisation of the Korean online game industry:.
en licens från myndigheten Gambling Commission. Även om.... Online behavioural tracking in Internet gambling research: Ethical and methodological issues. Click to Play!

Object not found!

Genom att bygga ett integrerat bioenergikraftverk där skulle man kunna använda överskottsånga till att framställa etanol som fordonsbränsle. Click to Play! Istället för att föreslå en EU-lagstiftning för online- spel väljer kommissionen att föreslå en.... Online beha- vioural tracking in Internet gambling research: Ethical.
The broad range of ethical topics in Cybersins and Digital Good Deeds. movie duplication * sharing audio files * online gambling * pyramid. Click to Play! The Institutional Strategy to Legitimated Online Gambling in Italy (Carmelo Mazza) Part III: Finance and Economics 8. The Ethical and Social Dimensions of.
Online Gambling Ethics. Click to Play! Webster's Collegiate Dictionary defines "ethics" as the "discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and. Paid Essays Online Gambling
SPER - Swedish ethics committee for regulated gambling companies.. Workshop 1 - Online gambling, players expectations and protection. Click to Play!

Spela gratis spel online Tjäna extra pengar ungdom, free blackjack yahoo games - nforarroosorg


A public health perspective of gambling and gambling problems helps us put gambling in an.. concepts of public health work, especially concepts of participation and ethics, as well as the importance of.... Online gambling. Focusing on.
Best Online Gaming Experience! Most Popular Games. Complete One Full NV CLE Cycle For Only $99! 12 NV CLE credits/2 ethics. legit offline and online.
... messaging and state management. Interested in business processes, ethics, lean development and stoicism.. Online Gambling & Gaming Professionals.

Business Ethics Vs. Making Profit - Gambling, Porn etc.


Spela gratis spel online Tjäna extra pengar ungdom, free blackjack yahoo games - nforarroosorg


Kari is a fantastic person with great capabilities and work-ethics. He is very. Online Gambling & Gaming Professionals. Online Sportsbook Professionals.
Online gambling spel texas, Online Casino Online Poker Room - Online Casino Online. Home Puppies available Ethics Statement Meeting Schedule Events.
Spela gratis spel online Tjäna extra pengar ungdom, free blackjack yahoo. I know philosophy online casino bonus 2 bonus, I know ethics, and I. Online Gambling Best Slot Games For Ipad 3D x Play online slots in usa Slot.

Hansen Advokatbyrå KBAs KI takes ethical issues in research seriously, Framtidsrådet feels that an open.. Title: Methodological challenges in longitudinal (gambling) treatment.
Nevada online gambling emt kurs, Promo kod 2018 UK Club online casinos real. Ethics and the Third Reich - Historical and Contemporary Issues, John J.

Forskning har visat att det är av stor vikt att redan tidigt lära sig förstå och hantera sina känslor.
Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonals uppfattning om barns emotionella utveckling, med fokus på de negativa emotionerna, och på vilket sätt de arbetar med att hjälpa barnen i densamma.
En kvalitativ studie utfördes där 16 förskollärare intervjuades om deras syn på och deras sätt att arbeta med 3-5 åringars emotionella utveckling.
Resultaten visade att man i förskolan idag lägger mycket tid på barns emotionella utveckling och att det anses vara betydelsefullt med hänvisning till att barndomen har en stor påverkan på resten av livet.
Att ta barnen på allvar och möta dem på deras egen nivå ansågs vara två av de viktigaste delarna i detta arbete, tillsammans med att undvika att skuldbelägga barnen, vilket betonades starkt av deltagarna.
Locus of control och självkänsla En jämförelse mellan elit- och icke elitidrottare Helén Blomstrand Besitter individen en hög inre locus of control anser denne att individen själv är ansvarig för valen denne gör i livet, medan en hög yttre locus of control innebär det motsatta.
Syftet med studien var bland annat att se om elit- och icke elitidrottare skiljde sig gällande locus of control; får elitidrottarna högre förvärvade än traitbaserade inre attityder gällande självkänsla och locus of control, än icke elitidrottare, har locus of control samband med självkänsla.
En enkätundersökning genomfördes på 82 idrottare varav 42 elitidrottare.
Resultatet visade att elitidrottarna uppvisade signifikant högre resultat gällande inre locus of control än icke elitidrottarna samt att det fanns könsskillnader då männen uppvisade högre värden gällande en inre work locus of control.
Resultatet indikerar även att bassjälvkänsla har ett positivt samband med locus of control.
Diskussionen fördes kring om en högre inre locus of control leder till bättre idrottsliga resultat samt kritisk granskning av gällande uppsats.
Keywords: locus of control, external and internal, athletes, self-esteem Öhlén, Anna Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Genom en diskursanalys lyfts diskursen om prostitution utifrån det nederländska och svenska samhället fram.
Frågeställningar i uppsatsen är: Vilket syfte har organisationerna i arbetet med prostitution?
Vilken syn på prostitution har de anställda på stödorganisationerna?
Vad har organisationerna att erbjuda och hur arbetar de?
Går det att finna skillnader eller odds 365 score and live bet mellan synen på prostitution i de olika länderna?
Uppsatsen http://casinoallinse.top/and/casino-101-and-northern.html en beskrivande och tolkande design med ett kvalitativt diskursanalytiskt förhållningssätt.
Frågeställningar rörande de anställdas värdegrund och förhållningssätt till sina klienter utgjorde grunden i uppsatsen.
Intervjuer med sammanlagt tolv personer utfördes, sex stycken i Sverige och sex stycken i Nederländerna varav samtliga arbetar inom stödorganisationer för prostituerade.
Textmaterial från organisationerna samlades även in vid intervjuerna.
De två ländernas intervjuer och textmaterial bearbetades separat och jämfördes sedan.
Resultatet visade på en rad olika subjektpositioner som karaktäriserar diskursen om prostitution.
Den svenska diskursen präglas av radikalfeministiska värderingar, och den nederländska diskursen av liberalfeministiska värderingar.
Mikroperspektivet, eller individperspektivet finns hos den svenska diskursen om prostitution, då det fokuseras mycket på den prostituerade individen.
I det nederländska samhället ligger fokuset på makro eller samhällsnivå, där prostitutionsfrågan är en samhällsfråga och har mindre att göra med individen som prostituerar sig.
Petrova, Karina Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Business study of Swedish women Authors: Anastasiya Bochkareva - 870208 Engelbrektsgatan 8A 72216 Västerås, Sweden aba07001 student.
Method: Method includes collection of the information on definitions, theories and modelsabout gambling, online gambling precisely online poker and motivations togamble.
Five hypotheses have been constructed based on the collected informationand the survey have been created and conducted among 397 Swedish female onlinepoker players.
Further, based on gathered data, hypotheses have been tested bymeans of simple linear and multiple regressions.
Results: Regression analysis revealed that emotional and material motivations together withaccessibility of the game and surrounding atmosphere play a significant role in thereason why Swedish females play online poker for money.
It was also found thatemotional motivation was a fundamental factor that triggers Swedish women togamble.
Furthermore, research revealed the hypothetical target segment of femaleSwedish online poker players.
Average Swedish woman is between 30-40 years oldsingle woman without children, who live high speed, active life either studying orworking and who spends around 30.
Petrova, Karina Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
The retrieved data was analyzed statistically and theoretically according to the selected theoretical framework.
Results: The three steps sequence analysis cognition-affect-conation revealed that Tele2 was absolutely successful on the middle stage, where the company managed to make people remember and like their commercials.
It was found out that the advertising campaign was perceived by TV watchers neither informative, nor persuasive.
Lindberg, Therése Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - FÖA300 Författare: Helena Bodin, Therése Lindberg Handledare: Magnus Linderström Sidoantal: 33 Bilagor: 1 Nyckelord: Bemanning, rekrytering, bransch, marknadsstrategi Syfte: Syftet med den här studien är att utifrån valda teorier undersöka bemanningsbranschen genom att studera tre bemanningsföretag i Västmanland.
Metod: Abduktiv ansats och kvalitativ metod.
Tre halvstrukturerade intervjuer har genomförts.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska delen av uppsatsen grundar sig på vetenskapliga artiklar samt böcker inom det studerade området.
Empiri: Empirin baseras till största del på de intervjuer som genomfördes med Roger Ragnebrant som är regionschef för Prime i Mälardalen, Sanna Riesten som är platsansvarig på Manpower i Västerås samt Anders Agarsson som är Arenas platschef i Västerås.
Slutsatser: Den största utmaningen i bemanningsföretagens omvärld är svängningarna i konjunkturen.
En viktig strategi är således att göra sitt företag mindre konjunkturkänsligt.
Studien kom fram online gambling and ethics att det råder en hård konkurrens på bemanningsmarknaden i Västmanland.
Företag måste i sin marknadsstrategi ha en tydlig plan för hur de ska positionera sig bland sina konkurrenter.
Kompetensen och relationen med kunderna är ytterst viktiga aspekter när det kommer till att stärka sin marknadsposition.
Studien kom vidare fram till att införande av en inträdesbarriär till bemanningsbranschen skulle minska konkurrensen.
LAS bidrar till att efterfrågan på bemanningsföretag ökar, vilket skapar möjligheter för bemanningsföretagen att utvecklas.
Företagen skiljde sig till viss del åt när det http://casinoallinse.top/and/twelve-and-twelve-online.html hur de såg på de olika möjligheter som finns på marknaden.
De tre bemanningsföretagen har olika marknadspositioner.
Prime och Arena skulle behöva marknadsföra sig lokalt i Västmanland i större utsträckning för att stärka sina positioner.
When paper is manufactured, deposits often form in the machines.
These deposits are slimelike and can interfere with the papermaking process.
One single type of micro-organism can form a biofilm, but most biofilms consists of a mixture of several different kinds of micro-organisms and can form on about any conceivable surface.
To control the aggregates of micro-organisms a slimecide is added, a so-called biocide.
To examine what kind of bacteria that is included in the biofilm and also which bacteria that is killed or not killed by the biocide, Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism analysis T-RFLP can be used.
In this report we examine biocides impact on biofilm produced in the laboratory.
The biocides were first tested for possible interference with the PCR-step of the T-RFLP analysis.
None of the tested ten biocides inhibited the PCR process the biofilm was formed on metal plates when these were lowered in a beaker with white water.
Three different beakers were set up, one with addition of a biocide with active component 4,5-DICHLORO-1,2-DITHIOLONE from the start, one with the addition of the same biocide after three days and one with no addition at all of biocide.
Samples were taken from the beakers and analyzed with T-RFLP.
In this report, we show that biocides affect planktonic and biofilm micro-organisms differently.
There are however some micro-organisms in the biofilm that does not get affected by the biocide.
The experimental in this report is a good way of investigate the influence that biocides have on planktonic and biofilm micro-organisms, but to get even greater result the experiment should be done over a longer period of time and repeatedly.
Elfström, Roderik Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Problem: Sponsring är en viktig marknadsföringskanal för näringslivet och en read more inkomstkälla för det svenska föreningslivet.
Det är därför viktigt att relationen mellan sponsor och sponsortagare fungerar och att sponsorerna får ut vad de förväntar sig av samarbetet.
Intersport och Skiljebo SK SSK har sedan många år tillbaka ett sponsrings- och samarbetsavtal.
De vet i dagsläget inte det exakta resultatet av samarbetet och är intresserade av att ta reda på om föreningens medlemmar är lojala kunder hos dem.
De vill också stärka relationen till föreningen och deras medlemmar.
För att kunna ta reda på hur de kan stärka relationen till SSK och medlemmarna i föreningen måste undersökningen visa hur det ser ut idag.
Syfte: Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera relationerna mellan Intersport, SSK och SSK:s medlemmar utifrån attributen kommunikation, förtroende och engagemang.
Dessa tre attribut är mycket viktiga beståndsdelar i en relation.
Vidare är syftet att ta reda på om samarbetet leder till en ömsesidig lojalitet mellan Intersport och SSK respektive en köplojalitet mellan Intersport och SSK:s medlemmar.
Metod: För att kunna beskriva och analysera relationerna och för att ta reda på om det finns en lojalitet används ett något annorlunda angreppssätt där vi frågade alla tre inblandade parter.
Det är alltså en triad av relationer där varje relation undersöks utifrån ovan givna attribut.
För att få fram svar på hur det förhåller sig i relationerna används intervjuer för Intersport och SSK.
För att få fram SSK:s medlemmars åsikter görs en enkätundersökning.
Resultat: Undersökningen visar att det finns brister i relationerna och att köplojaliteten mellan SSK:s medlemmar och Intersport är lägre än förväntat.
Den ömsesidiga lojaliteten mellan Intersport och SSK som förening är dock mycket hög.
Hellblom-Björn, Sanna Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod.
I uppsatsen används primärdata från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag.
Sekundärdata har samlats in från litteratur samt artiklar som berör ämnet byte av företagsform.
Resultatet av studien visade att aktiebolag är den skattemässigt mest förmånliga företagsformen om inkomsterna ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt.
Kan företagen inte starta ett aktiebolag från början rekommenderar vi att de startar en enskild näringsverksamhet framför handelsbolag.
Undersökningen visar att det vid bildandet främst var de civilrättsliga reglerna som hade betydelse och vid ombildningen var det däremot de skatterättsliga reglerna som var mest avgörande.
Studien visar att det uppstår skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform, men om ombildningen går till på rätt sätt kan skattekonsekvenserna undvikas.
Denna rapport handlar om kvalitet på tekniska installationer i fastigheter.
Detta för att kunna effektivisera sin kärnverksamhet och göra kostnadsbesparingar.
Själv har jag arbetat några år som fastighetsförvaltare och då kommit i kontakt med FM tjänster.
Funderingar som har funnits hos beställare av FM tjänster på den tekniska sidan har varit om FM leverantör utfört tillsyn och skötsel enligt avtal.
Av egen erfarenhet har de uppenbarligen inte gjort tillsyn och skötsel enligt avtalen.
Som ett exempel kan nämnas när nödbelysning inte har fungerat vid strömbortfall.
Enligt avtalet skulle batterier till nödbelysning kontrolleras med jämna intervaller och bytas ut av FM leverantör.
Denna kostnad ingick i det fasta arvodet till FM entreprenören.
Eller när tillsyn och skötsel av hängrännor uppenbarligen inte hade rensas på flera år.
Rapporten handlar inte om specifika fall som ovan utan om det finns några viktiga parametrar att tänka på som beställare av FM tjänster på de tekniska installationerna.
Hur kan http://casinoallinse.top/and/live-score-bet-ind-and-aus.html beställare av FM tjänster kvalitetssäkra de tekniska installationerna?
Gunstad, Anna-Karin Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
När ramverket runt revisorerna förändras måste de anpassa sig för att bli så effektiva och verksamma som möjligt.
Tyskland har i dagsläget ett system där mindre aktiebolag inte behöver revidera sina räkenskaper.
Sverige och Tyskland har sina rötter i kontinental redovisningstradition vilket bidrar till att Tyskland kan anses vara ett föregångsland till Sverige.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisorer tror att deras arbetsuppgifter förändras efter avskaffandet av revisionsplikten.
Syftet är även att dra paralleller till den tyska utvecklingen av arbetsuppgifter för revisorer för att undersöka om det kan ge en bild av den kommande svenska utvecklingen.
Vi kommer även i studien identifiera intressenter som kommer att påverka denna förväntade framtida utveckling.
Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där intervjuer med revisorer har genomförts för att få en ökad förståelse för problemet.
Studien genomfördes genom intervjuer i både Sverige och Tyskland.
Slutsatser: Slutsatser vi kan dra är att de svenska revisorerna tror att deras arbetsuppgifter kommer att utvecklas i riktning mot rådgivning, konsultation och punktinsatser.
De svenska revisorerna tror att intressenter såsom kreditgivare, leverantörer, företag och Skatteverket, kommer att påverka hur deras framtida arbetsuppgifter kommer att se ut.
This thesis takes a closer look at the USA Patriot Act and the literary debate that has followed the passing of that Act.
The aim of the thesis is to define what freedom is for the two opposing sides using McCallum's freedom model.
The literary analysis shows that the most common argument from authors who are pro Act is that in desperate times like these one must relinquish a part of the individual's freedom to ensure the safety of the collective.
Amongst those authors who are against the Act concerns are raised for the possibilities of abuse as a result of increased government power such as the ability to detain immigrants for long periods of time, surveillance and increased exchange of information between federal agencies.
Del Duca, Fabrizio Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Research Question: Can globalisation be seen as positive or negative for the Economic Development of Nigeria?
A focus on Shell and the International Monetary Fund Research Issue: Globalisation in its current form is viewed in the Western world as online gambling and ethics positive influence for the Economic Development of under developed countries.
However these views on the benefits brought to developing countries have been frequently disputed.
Method: The research we are undertaking is a pilot study based on documentary research.
Our source of information is secondary data such as books, articles, newspapers and journals.
The study employs a qualitative approach.
Conclusions: Even though globalisation is often viewed as positive we have discovered that this is not always the case in relation to its effects in Nigeria.
Judging from our analysis, globalisation through the IMF and Shell has had an overall negative impact on Economic Development.
However, Shell is attempting to act more responsible by adjusting its position in order to have a more positive impact on Economic Development.
Keywords: Globalisation, Economic Development, Shell, IMF, Nigeria Höög, Jesper Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Det behövs fler kvalitativa studier på detta område, eftersom de flesta tidigare studier är utförda med kvantitativa ansatser.
Vi använder en socialkonstruktionistisk utgångspunkt i tolkningen av identitetsbegreppet.
Vi har valt tre socialpsykologiska begrepp för att analysera våra resultat, dessa är: stigma, utanförskap samt makt.
Materialet har insamlats genom intervjuer med långtidsarbetslösa som befinner sig på AMA arbetsmarknad, vilket gett oss en mängd upplevelser av arbetslöshet.
Denna studie har baserats på en hermeneutisk metod.
Några centrala resultat är att respondenterna känner sig ekonomiskt begränsade, samt upplever ett utanförskap och skam.
De visar att arbetet fortfarande är en stor del av identiteten.
Trots stora påfrestningar för den arbetslösa individen visar vår studie på att yngre arbetslösa kan uppvisa en optimism inför framtiden.
Forskning visar att kvinnliga chefer har andra förhållningssätt än manliga chefer till begrepp som makt och karriär.
Det visar sig bland annat genom att kvinnliga cheferna inte använder ord som makt, eller inte har en tydlig karriärstrategi jämfört med män i motsvarande position.
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur kvinnliga chefer tänker kring begreppen makt och karriär.
Åtta intervjuer genomfördes för att försöka ta reda på om tidigare forskningsresultat stämmer på dagens kvinnliga chefer, eller om det skett några förändringar.
Resultatet visar att det i mångt och mycket stämmer med tidigare forskning, som visar på att det finns ett kvinnligt förhållningssätt till makt och karriär som också uttrycks genom ett kvinnligt språk.
Linnberg, Lis Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Tio intervjuer genomfördes med personer på ledande positioner inom fyra kommuner i Mellansverige.
Utifrån detta sammanställdes intervjumaterialet, och ur detta framkom tre övergripande huvudområden organisation, egenskaper och framtid som sen utmynnade i ett antal ledord.
Mot dessa tolkades teorier i ett försök att koppla de till det framtida ledarskapet.
Slutsatsen är att det inte finns bara en teori att förhålla sig till, utan det gäller att kunna hantera kontexten och förutsättningarna, och utifrån den kunna anpassa sig.
Ett transformativt synsätt kring ledarskap kan vara ett sätt att lyckas i framtiden.
As current capital accumulates in more flexible ways and is more often than before distinguished from national states, the options and possibilities for governments to control these financial flows change.
Establishing regions and regional cooperation are seen as ways for governments to ensure continued economic growth.
At these regional levels significant discussions on the development of society in general, and on the idea of sustainable development in particular, take place.
However, there are also academic concepts arguing that current economic growth is in fact unsustainable.
These concepts suggest an expansion of the current economic order.
In this licentiate thesis the reader will meet Mälardalsrådet, the Council of the Mälar Region, a non-profit association for regional cooperation in the region of Mälardalen.
In this study the activity of the Council of the Mälar Region will be Xbox, vera and john casino frn as communication including ideas, statements, views and arguments.
Based online gambling and ethics a critical social science point of view this study has been inspired by discourse analysis, where language is seen as a major force.
The purpose of this study is to highlight how the Council of the Mälar Region communicate development ideas in areas of economy, environment and sustainable development.
Behind the vision of growth communicated by the Council of the Mälar Region there is a deeper dimension of uncertainty for the changed social and economical conditions, but maybe the insecurity ends right there.
While we should not forget that sustainability has been included in the discussion of growth, the ecological dimension of sustainability has become increasingly anonymous and a part of the national and international dominating consensus of growth and the environment.
Med syfte att utröna hur hästar kan användas i terapeutiskt arbete intervjuades sex yrkesverksamma kvinnor på två behandlingshem med hästassisterad terapi HAT för tonårsflickor med psykosocial problematik.
Därtill enkätintervjuades fyra kvinnor som genomgått HAT.
Det framkom att hästar kan utgöra terapeutiska och kommunikativa verktyg som kringgår klientens försvarsmekanismer, reducerar det hotfulla i samtals-situationer samt underlättar koncentration och anknytning.
Klienten upplever ett ömsesidigt förhållande med hästen, och meningsfullhet och kärlek.
Det dis-kuteras att HAT effektivt kan komplettera redan etablerade behandlingsformer, samt att bredare acceptans av djurassisterade behandlingsmetoder tycks närmas genom ökad öppenhet och kunskap.
Meesook, Jeerapa Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Purpose: The main purpose of this research is to find out how a click to see more company can measure Thai customer satisfaction and which factors to consider in order to improve their service qualities with respects to cultural dimensions.
Theory and Method: The research is based on the quantitative approach in the form of questionnaires.
The structure is developed in accordance to the Service Online gambling and ethics Gap of measuring Http://casinoallinse.top/and/payout-poker-and-casino.html customer satisfaction by comparing their expectation and perception of service during and after service approach.
Conclusion: From elaborate results of the distributed questionnaires, Thai customers are flexible and have integrated into the Swedish culture; therefore the current level of bank service approach is appropriate to their needs.
Mongkoltada, Unnada Mälardalens högskola.
Johansson, Izabella Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Det kan finnas flera förklaringar till att företag väljer att ta ett frivilligt ansvar.
För att kunna få en fördjupad förståelse för företagens samhällsengagemang är det därför angeläget att identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom ett CSR-arbete.
Syftet är att beskriva varför de undersökta företagen arbetar med CSR samt att identifiera de främsta drivkrafterna bakom de undersökta företagens CSR-arbete.
Studien baseras på en kvalitativ insamlingsmetod i form av telefonintervjuer.
Det för att erhålla djupare förståelse för varför företag arbetar med CSR.
Intervjuerna hade en semistrukturerad http://casinoallinse.top/and/liverpool-and-manchester-united-game.html och genomfördes med respondenter från sex företag, vilka samtliga bedriver ett aktivt CSR-arbete.
Urvalet av företagen har skett utifrån det brittiska analysföretaget Innovests lista över de 100 mest hållbara företagen i världen 2007, företagsnätverket CSR Sweden, förslag från CSR-konsulten Ola Löhman samt webbplatsen CSR i Praktiken.
I studien framkommer det att det finns flera anledningar till att företagen arbetar med CSR.
Ett skäl till att företagen engagerar sig i CSR-frågor är, enligt studien, det etiska ansvarstagandet.
Samhällets och intressenternas krav att agera etiskt gör att företag måste ta hänsyn till dessa för att undvika att bli anklagade för ett oetiskt handlade.
Det då ett oetiskt agerande kan innebära långsiktiga negativa effekter för företaget, som exempelvis ett försämrat rykte och minskad attraktivitet hos intressenterna.
Studien visar således att intressenterna har en viktig roll i företagens CSR-arbete genom deras behov och krav på företagens verksamheter.
Därmed är vårdandet av relationerna till intressenterna en anledning till att företagen väljer att arbeta med CSR.
Vidare kopplar företagen image och rykte till varumärket, som stärks genom deras sociala och miljömässiga ansvarstagande.
Att varumärket stärks genom CSR-aktiviteter är därmed ytterligare en drivkraft som framkommer i studien.
De främsta drivkrafterna som har identifierats hos de undersökta företagen är lönsamhet, riskhantering, varumärket, medarbetare och långsiktigt tänkande.
Det kan därför konstateras att företagen i första hand arbetar med CSR för att det har en positiv påverkan på företaget och inte för de Win casinos and problem gambling System: följderna det har för samhället i stort.
Lindblom, Jonas Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Syftet med denna undersökning var att ta reda på om massmedia, extraversion och BMI har betydelse för tonåriga pojkars självkänsla och kroppsuppfattning.
Kvantitativ metod i form av en enkätundersökning användes.
Sjuttiotvå gymnasiestuderande pojkar besvarade enkäten som innehöll instrument för att mäta BMI, extraversion, kroppsmissnöje, massmedieanvändning och självkänsla.
Resultatet visade att massmedieanvändning inte korrelerar med vare sig självkänsla eller kroppsmissnöje.
Extraversion hade däremot betydelse för självkänsla; ju högre grad av extraversion desto högre självkänsla hade deltagarna.
BMI hade betydelse för kroppsmissnöje enligt EDE-Q Eating Disorder Examination Questionnaire ; ju högre BMI desto högre kroppsmissnöje.
Bergh, Anders Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Studien syftar till att undersöka huruvida arbetsrelaterad- self efficacy, locus of control och collective efficacy predicerar outcome expectancy.
En enkätundersökning genomfördes med 102 deltagare från olika yrkesgrupper.
Resultatet visade att arbetsrelaterad- self efficacy och locus of control samvarierade med individual outcome expectancy och att collective efficacy predicerade collective outcome expectancy.
Dock var gruppstorleken av betydelse för prediktionen.
Studiens hypoteser bekräftades av tidigare forskning.
Abstract The future of ethanol is depending on good solutions for the production.
ENA energy power plant produces electrical power and district heating by heating biofuel.
By building an integrated bioenergy plant surplus steam could be used to produce ethanol as fuel to vehicle.
This would mean that ethanol is produced renewable energy and the energy for the process derives from the surplus of power.
ENA energy, MDH the University of Mälardalen and the energy authority has initiated a research project were different bioenergy combinations integrate with existing power plant.
As a part of the project which size an integrated factory should be to gain the best efficiency for the plant was investigated.
Consideration will be taken to the cost of the production in order to be competitive to the price of imported ethanol.
Etanolens framtid vilar på bra lösningar för framställning.
I ENA energi kraftverk i Enköping produceras el och fjärrvärme genom eldning av biobränsle.
Genom att bygga ett integrerat bioenergikraftverk där skulle man kunna använda överskottsånga till att framställa etanol som fordonsbränsle.
Detta skulle innebära att etanolen framställs med ett förnybart bränsle och energin till framställningen kommer från ett överskott på värme.
ENA energi, MDH och energimyndigheten har initierat ett forskningsprojekt där en bioenergiintegrering skall undersökas.
Som del i detta skall här undersökas vilken storlek en integrerad etanolfabrik skall ha för att nå högsta totala verkningsgrad för verket samt om framställningspriset kan konkurrera med importerad etanol.
In the long run this will mean higher end prices for the end user.
The thesis will be divided in two parts, one part consisting of the study in the subject to determine were the research front is.
The other part consists of a pilot project of a message board where the employees of Fastec can discuss known problems.
The main purpose is for the message board to work as a place for frequently asked questions and answers.
This will be a different way for Fastec to work according to how they earlier communicated and hopefully a step in the right direction towards perfection.
Every discussion will be logged and become searchable after posted, this key function is the main principle of the forum to work as a tool to improve the knowledge recycling.
And this is a key ingredient when an employee stands in front of an in certainty of choosing between two materials or ways of doing things.
The message boards functionality will be reviewed after sometimes use, the result I receive will be the data that will be used for the hoyle slots and poker rapport whether a message board is useful for knowledge recycling or not.
And hopefully this thesis will help someone else in the subject to continue the research in the field.
The issues addressed in the work are: Discover what methods of work that are available in the subject knowledge recycling Investigate whether if a message board can come to play an important part of Ismail, Idris Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Work groups can be an effective means.
The general aim of the studies from a psychological perspective was to examine work conditions and thereafter investigate how such conditions impact on whether the groups redefined stipulated tasks to incorporate initiative- taking and self-organization, thus enabling them to implement meaningful change.
Based on action regulation theory, detailed work task analysis is assumed to be worthwhile as it provides data that cannot be captured with interviews or questionnaires exclusively.
Data was based on work task analyses and questionnaires administered to work groups at four Swedish industrial organizations.
In Study I a theoretical model of the relations of job design, work routines and social routines and reflexivity and learning processes was tested.
Results showed that job design and work routines strongly impacted on reflexivity and learning processes.
In Study II this model was extended into a theoretical input-process-output model to include group initiative and self-organizational activities as outcomes of job design, mediated by group processes.
The model provided substantial, but not complete, support.
Job design strongly impacts on reflexivity, and reflexivity directly impacts self-organizational activities.
To explore the importance of leadership support and potency longitudinally for group initiative, in Study III two data collections were included.
The findings showed that potency, compared to perceived autonomy and support from leader, here the best predictor of group initiative.
Together the studies show that the dimensions of job design, support from leader, reflexivity, and potency as well as cooperation and social support are important for the outcomes of work groups if the organization wants groups to take initiative and engage in self-organizational activities.
Main findings, strengths, limitations, practical and theoretical implications, directions for future research and when it will be worthwhile to invest in group work are included in the discussion.
Vissa individer och grupper verkar lyckas bättre i sitt arbete än andra på samma arbetsplats.
Syftet var att studera om dessa medarbetare hade utvidgat sina arbetsuppgifter för att uppnå önskat resultat.
Gruppinitiativ kan betraktas som en process men även som resultat av en process.
Begreppet är utvecklat från Fay och Freses 2001 koncept Personligt Initiativ.
Betydelsen av stöd från ledning, upplevd autonomi och tilltro till gruppens förmåga för gruppinitiativ mättes vid två tillfällen och 182 grupparbetande individer i fyra olika mellansvenska industriföretag var deltagare vid båda tidpunkterna.
Resultat av hierarkiska regressioner visade att tilltron till gruppens förmåga hade störst prediktionsvärde för gruppinitiativet.
Stöd från ledningen och upplevd autonomi bidrog också signifikant till att förklara variansen.
Resultaten är överensstämmande med tidigare forskning som visar på betydelsen av att inspirera gruppmedlemmar att vara aktivt online gambling and ethics och bidra till realisering av målen.
Gruppinitiativ med sin inneboende proaktiva dimension kommer troligen att få ökad betydelse för gruppbaserade organisationer i framtiden.
Rekommendationen till praktiker blir att skapa organisatoriska förutsättningar och kontext där tilltro till gruppens förmåga kan uppstå, utvecklas och växa.
Psykosociala faktorer bör då också inkluderas.
Artikkel i tidsskrift Fagfellevurdert Autonomous work groups are involved in goal setting and planning and hence can define their jobs and the outcome idiosyncratically.
Our interest lies in how job design restricts or creates possibilities for groups to redefine their work and thus go beyond formal requirements.
The aim was to test a model of the relationships between dimensions of job design, group processes, group initiative, and self-organizational activities.
The results are based on work task analyses and questionnaires administered to 31 work groups at four Swedish industrial companies.
The theoretical input-process-output model received substantial support.
Dimensions of job design affect whether a group, through collective reflexivity, can redefine work and proactively create conditions and organize work so that uncertainty can be handled and new tasks mastered.
Group processes such as cooperation and social support enhance group initiative to achieve such meaningful change.
In this study, reflexivity does not impact on group initiative, but does explain the major amount of variance in self-organizational activities.
Work task analyses can be a useful tool for providing groups with the prerequisites for self-organizational activities.
We believe these to be essential for the groups' capacity to be involved in the innovation process from idea to finished product.
Isaksson, Kerstin Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
IT-infrastruktur kräver stora mängder elektricitet och bidrar till utsläpp av växthusgaser under tillverkning och avveckling, men samtidigt som IT är en del av miljöproblemen kan det också vara en del av lösningen.
Den effekt som IT har på miljön, diskuteras som konceptet Grön IT, vilket innebär olika åtgärder för minskad miljöpåverkan i samband med IT-aktiviteter.
Vare sig det handlar om juridiska, moraliska, sociala eller kostnadsmässiga skäl, är Grön IT ett ytterst aktuellt område som på många olika sätt kan generera fördelar till en organisation.
Undersökningar har visat att det read article ett stort intresse och en medvetenhet bland företag gällande Grön IT, men att det till trots är väldigt få som faktiskt tillämpat konceptet.
Syftet med denna studie är skapa ytterligare förståelse för de bakomliggande motiv, åtgärder samt tillvägagångssätt som är avgörande för ett företags investeringar inom Grön IT.
Undersökningen baseras på en teoriram som ställts samman utifrån förekommande forskning inom området, och bygger på de mest framträdande faktorerna inom fenomenet Grön IT.
Därefter har en fallstudie av TeliaSoneras arbete med miljövänliga IT-lösningar genomförts efter intervjuer med företagets miljöchefer.
Slutligen har materialet analyserats och utvärderats för att besvara uppsatsens frågeställningar.
Efter att ha studerat fenomenet Grön IT och TeliaSoneras arbete inom området kan jag konstatera att motiven bakom satsningen utgör en helhetsbild av önskade effekter, där struktur och effektivisering är grundläggande och centrala delar.
Faktorer som varit viktiga för projektets genomförande hittas i ledarskap, samarbete, strategisk prioritering, utbildning och kontinuerlig utvärdering.
Wallin, Mattias Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
These flows and the need for strategy and managing the processes of planning, implementing and control of the supply chain, has given name to the concept supply chain management.
Supply chain management involves all movement and storage of raw material, and all the processes that is needed to manufacture a product from origin to consumption.
Globalization, technology and increasing time and quality-based competition are all driving forces behind the concept and reasons for an increasing interest in supply chain management.
The purpose of this essay is to by using a qualitative case study examine which decisive success factors that can be identified for effective supply chain management.
We intend to give a detailed description of this complex concept and identify decisive success factors for effective supply chain management.
The study shows two prominent aspects for effective supply chain management; 1 Leadership and 2 control of the supply chain.
Medical devices are becoming more important in the health care sector.
One of the major issues for companies developing and producing medical devices is to be updated on the regulatory requirements and implement them in the process.
This thesis examines the regulatory requirements for medical devices in Argentina, Australia, Brazil, Canada, India, Japan, Mexico, Russia, South Korea and Taiwan and compares them with the requirements in the European Union.
The conclusion of this thesis is that most countries have similar requirements for registration of medical devices and are striving to harmonize with the GHTF guidelines.
A company goes far by following the requirements in EU, USA or the GHTF guidelines.
Artikkel i tidsskrift Fagfellevurdert In 2001-2003, the Swedish Work Environment Authority SWEA ran a project to develop better methods to inspect psychosocial risk factors at work.
The objective was twofold: to develop methods hyde text and jekyll online enable most inspectors to effectively inspect such health risks, and to set a standard for method development within SWEA.
This article presents our evaluation of the project and a discussion of this as an example of regulatory implementation.
The methods project largely failed.
Major reasons were the lack of general provisions on psychosocial risks, isolation from other policies in SWEA that affect the inspection of such risks, and a lack of engagement and guidance by top management on how to prioritize and conduct this very challenging development project.
Underlying this was possibly a preoccupation with other major internal reforms, a limited competence and an unwillingness to challenge the employers on psychosocial and organizational issues within SWEA's top management.
Yet, the project probably had some indirect positive effects by raising awareness within the authority of psychosocial risk factors, of the complexities of inspecting such risks and of the difficulty to develop effective methods to supervise them.
Sammanfattning I denna uppsats behandlas den historiska utvecklingen av den svenska lagstiftningen kring arbetarskydd inom en tidsperiod online gambling and ethics sträcker sig från andra hälften av 1800-talet fram till 1960-talet.
Särskilt intresse ägnas åt att arbetarskyddslagstiftningen först år 1963 utvidgades till att också omfatta de anställda i den offentliga förvaltningen.
Denna utvidgning av arbetarskyddslagen problematiseras utifrån det faktum att politiker inte bara är förtroendevalda till uppgift att företräda medborgarna, utan också är arbetsgivare åt dem som arbetar i det allmännas tjänst.
Den empiriska undersökningen inriktas på riksdagens behandling åren 1943 till 1963 av frågan om huruvida arbetarskyddslagens tillämpningsområde skulle utvidgas till att omfatta den offentliga förvaltningen eller inte.
Materialet utgörs i detta avsnitt av sådant riksdagstryck som motioner, propositioner och riksdagsprotokoll.
I detta material återfanns ingen diskussion som tog upp frågan om politikers roll som arbetsgivare.
Denna roll verkar inte ha varit något som politikerna själva reflekterade över.
Att utvidgningen av arbetarskyddslagens tillämpningsområde till att omfatta den offentliga förvaltningen inte skedde år 1949 utan först år 1963 förklaras huvudsakligen av dels det institutionella arvets betydelse, dels det faktum att den år 1949 bildade myndigheten arbetarskyddsstyrelsen var drivande i frågan.
Nyckelord: arbetarskyddslagen, institutionella hinder, offentlig förvaltning, rörelse, verksamhet, politiker som arbetsgivare.
Khodadad Safaei, Sara Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Purpose: The main objective of this research is to identify and analyze how eco-label on bread can influence on consumer buying behavior.
Furthermore, the thesis will propose suggestions for the food markets future improvements.
Method: In this paper the literature review has based on the secondary data and telephone interview, e-survey and interview as the primary data has been carried out.
Conclusion: Ecological labels do influence on buyer behavior, however it is difficult to make this statement about organic bread because of lack of supply and advertisement that makes it hard for people to get information about existence of such bread.
Häsänen, Annika Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
Detta arbete med innehållet lekfulla och lärande aktiviteter skall väcka nyfikenhet och ses som ett inspi-rationshäfte att flytta ut den pedagogiska verksamheten till uterummet.
Dessa planerade aktiviteter är kopplade till läroplanen för att pedagogerna lättare skall kunna tillgodose strävansmålen i förskolan.
Material samt en enkätundersökning har lämnats ut till en för-skola.
Detta för att ta reda på om ett material med planerade aktiviteter för uterummet som är kopplade till läroplanen kan vara av intresse.
Enkätundersökningen visar att det finns ett behov och intresse av ett häfte med lekfulla och lärande aktiviteter för uterummet.
Thammasaro, Ramrada Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.
This includes the investigation of effective used of online third-party opinions with regards to source credibility and product involvement, specifically toward cosmetics products.
Theoretical framework: The theoretical framework of this research is based on literature concerning online third party opinion, consumer decision journey CDJproduct involvement and source credibility.
Methodology: Both quantitative and qualitative method was applied.
And thus a questionnaire with 147 respondents on Thai market and two interviews of expert marketers were conducted.
The respondents for questionnaire are Thai women with specific age range and criteria.
Conclusion: The online third-party opinion plays the important role in nowadays in the marketing perspective.
And it does affect the consumer purchasing decision process both pre-purchase and post-purchase stage.
However, it mostly affects in Consider and Evaluation Stage.
With regards to the product involvement and source credibility applying to cosmetics products, these two variables affect to the use of online third-party opinion.
Online third-party opinion works best with high involvement product.
However, low involvement product also be considered as suitable to use with online third-party opinion.
For source credibility, both online expert and consumer reviews perform better when using with high involvement product comparing with low involvement one.
Artikkel i tidsskrift Fagfellevurdert Human rights issues have played a central role in political conflicts and wars throughout much of Ethiopia's history Oppressed nationalities' rights to self-determination, freedom of expression, and land reform are just a few of such issues that have ignited conflict, and consequently, resulted in the waves of refugees fleeing from the country One hundred years after its creation, Ethiopia still shows minimal progress in terms of political development or respect for human rights The exodus of Oromo refugees has been particularly exacerbated by the present government's human tights violations.
In essence, such an exodus is indicative of a country's socia-political malaise.
The malaise, characteristic of Ethiopia, is rooted in the creation ofthe Ethiopian state at the end of the nineteenth century One can thus assume that the country's current political crisis cannot be disentangled from its past.

Online Gambling


4 5 6 7 8

Spector 360 empowers you to address your productivity, ethics, security, and. harassment and occurrences of online gambling and surfing of pornography.
fotbollsbetting. The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – for a period of 25 years.... Ethics, 109(1), 67–93.


COMMENTS:


14.12.2017 in 01:29 DragonFighter:

Welcome to Slots of Vegas, the best place for you to experience the thrill of real Vegas casino slot machines Online! make a fortune with Huge Jackpots , Free.19.12.2017 in 00:11 RobinHood:

Northern Lights Casino, Walker: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på Northern Lights Casino i Walker, Minnesota på.22.12.2017 in 20:02 IceStorm:

Free Spin and Win Slots and Real Money Casino Play.. and the casinos have to pay taxes to the UK to allow UK players, slots bonus video rounds with free.30.12.2017 in 01:26 Amiko:

She is following a Swedish game developer page on Facebook and saw a. and I started drawing and animating stick figures in my spare time.03.01.2018 in 08:31 Error:

will be required to know for their college courses. writing skills are required for. giochi machine slot gratis. structure anymore. there are only three mandatory parts. an introductory part,.. gioco slot machine gratis da scaricare.. able to focus on both of them rather than working in a stop start fashion,.10.01.2018 in 07:47 Rampage:

Challenge friends to online word search battles in Wordbase - it's the most fun you'll ever have with words! Show off your superior vocabulary.12.01.2018 in 13:23 Vortex:

Sirenis Cocotal Beach Resort Casino And Spa Punta Cana - 5-stjärnigt hotell. Det unika 5-stjärniga Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames är beläget.18.01.2018 in 01:47 RealKing:

Beautiful, well-functioning ARISTOCRAT Tic Tac Toe Slot machine. This slot machine is equipped. It has 3 reels with jackpot. The slot machine also cashes out.26.01.2018 in 10:21 PlzJustDie:

New slots site Reel Island has the best online slots and casino games. Online and Mobile. Live Roulette. broddr £. Roulette Advanced - Stand... grodster34 £.31.01.2018 in 01:11 BeoWulf:

Playing our online scratch cards free bonus no deposit games has been made easy. All you need to do is to buy scratch cards via your mobile device.08.02.2018 in 22:32 Alpha:

MB Games Littlest Pet Shop Game: GoFish - visar prisutveckling. Jämför Sällskapsspel sida vid sida.13.02.2018 in 05:55 DragonFighter:

Du får också chansen att spela några fantastiska bonusspel som Wild Captain Hook, Fairy Feature, Mermaid Feature och Pirate Feature samt Scattered Free.17.02.2018 in 06:48 FantasticPro:

Wallet Top-up: 500 SEK (SE). (PS4/PS3/PS Vita). Wallet Top-up: 250 SEK (SE). (PS4/PS3/PS Vita). Wallet Top-up: 100 SEK (SE). (PS4/PS3/PS Vita).27.02.2018 in 04:48 HardCore:

More Slot Machines like Kronos Slots.As well as Kronos slots, we also have the following free online slot machines made by WMS: Buffalo Slots Kronos Zeus.06.03.2018 in 12:14 RobinHood:

Magnified Losses, Amplified Need for Cyber-attack Preparedness. It was in 2014 when the world witnessed the largest reported hack that led to.. I can change my credit card easily, but unless I move I can't change my address.. These days, gambling on security is not a valid option for both consumers.14.03.2018 in 02:09 FantasticPro:

Studentlitteratur. 43. GPRS baseras på GSM som använder sig av TDMA – Time Division Mul-... Frame Relay och BSSGP – Base Station System GPRS Protocol för kommunikation... en skur – burst. En fysisk kanal.... Rate/Slots. Usage.17.03.2018 in 04:43 Agressor:

download game avatar online indonesia untuk hp android; spider man 3 3d. han freestyle front flip 2011 motocross x games 2015 best online games free.20.03.2018 in 08:21 DragonFighter:

Euro Roulette Gold.. ☰. Hem; ›; Gratis Casinospel; ›; Gratis Roulette; ›; Euro Roulette Gold. Euro Roulette Gold. Euro Roulette Gold. Användarbetyg.25.03.2018 in 07:39 HardCoreGamer:

Juega al black Bingo Games tipsar dig by the gambling Online real money it on.. Play our hittar du excitement that el Poker Casino list of exklusiva bonusar. nu. See the black jack pages for in an all information recibe el games available,.27.03.2018 in 16:28 Mistake:

In blackjack depending on the table rules, it can be less than 1%. Here are some basic blackjack rules. Blackjack is played with a standard.04.04.2018 in 11:51 DrDre:

Prova lyckan och vinn pengar med Double Ball Roulette Table och många andra casino spel eller spela gratis! Registrera dig och ta din 100% välkomstbonus.05.04.2018 in 16:55 Shooter:

Internet betting directory; Crush Online Gambling Forum. Free cash and casino accounts games contests. Bonus offers and spela kortspel gratis jag 11 feb 2016.10.04.2018 in 11:15 RobinHood:

Factory Fitness - Artykuіy: Newsletter, casino bonus newsletter. Online Casino legal in Südafrika Recent online gambling law The South African government.19.04.2018 in 08:32 Barmaley:

si center stuttgart Blackjack Nu Är Det Lördag Lyrics casino casino careers. pier casino scheveningen queens casino poker indiana hollywood casino hotel.28.04.2018 in 04:57 RealKing:

Hawley Lake, on the White Mountain Apache Indian Reservation near Pinetop, Arizona. We went fishing here and Olivia went swimming. av SeayPhotography.05.05.2018 in 07:33 StrongEagle:

fantasy sports gambling på 18 juli, 2016 på 10:39.... do when you've finished? essay on gambling addiction Now she's doing for others..... to see if I've got the materials to do the job, because that's what top footballers do.”.10.05.2018 in 15:15 FantasticPro:

Spela någon av alla spännande online video poker varianter som erbjuds på All Slots Casino, njut av bonusar, lär dig strategier och vinn storkovan.
Total 27 comments.

Página 404- Dr. Fabián Cuevas . Cirujano Plástico de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá – Colombia.

Nevada online gambling emt kurs, Promo kod 2018 UK Club online casinos real. Ethics and the Third Reich - Historical and Contemporary Issues, John J.
Spector 360 empowers you to address your productivity, ethics, security, and. harassment and occurrences of online gambling and surfing of pornography.

Read Review
Click to Play! fotbollsbetting. The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – for a period of 25 years.... Ethics, 109(1), 67–93.

Spela gratis spel online Tjäna extra pengar ungdom, free blackjack yahoo games - nforarroosorg

Den svenska diskursen präglas av radikalfeministiska värderingar, och den nederländska diskursen av liberalfeministiska värderingar. Sweden and Germany has its roots in continental accounting tradition, whereas Germany can be regarded as a leading country of Sweden.

Read Review
Click to Play! Funderingar som har funnits hos beställare av FM tjänster på den tekniska sidan har varit om FM leverantör utfört tillsyn och skötsel enligt avtal.

DiVA - Søkeresultat

Top Dog Slots is all about the latest Slot games by NetEnt & many others. Get a 600 Welcome Package + 60 Free Spins on your 1st 3 deposits.

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

mFortune Casino

Newbies at mFortune get to scoop a free no deposit bonus and 100% match on the first deposit and keep what they win!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

Moobile Games

Get a ?545 Welcome Bonus at Moobile Games & enjoy their selection of HD slots!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

Big Tease Casino

Big Tease offers an impressive selection of slots and casino games with smashing bonuses: start out with 25 free spins + ?50 free on a deposit of ?10!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

PocketWin

PocketWin offers you generous bonuses: Claim a ?5 no deposit bonus & keep what you win! There are also 50 free spins on select slots & much more!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

Dove Slots

Dove slots was created especially for slots fans, with great bonuses: start out with a welcome package worth up to ?600 + 60 free spins!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

Bet365 Casino

Bet365 lets you choose your own welcome bonus, with up to 400 on slots up for grabs! Enjoy their wide selection of games e-wallets accepted!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

All Star Games

All Star Games gives you a huge selection of only the best online slots! Start out with up to ?600 + 60 free spins on your 1st 3 deposits!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

How Does PayPal Compare to Other E-wallets?

  • Neteller Casino purists like Neteller because more online gambling operators accepted Neteller than they do PayPal. Neteller has also been known to implement fewer restrictions. Both methods are highly secure.
  • PayPal When you make lots of online payments outside of casino sites, PayPal is definitely the best choice. On the web, it is the most widely accepted e-wallet in the world. When seeking a single payment method, PayPal is the undisputed choice.